Thành phố trực thuộc TW: Lập quy hoạch cấp nước đô thị như đồ án riêng

Đây là quy định mới được sửa đổi tại Nghị định 98/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

quy hoach cap nuoc do thi, to chuc lap do an quy hoach rieng, Nghi dinh 98/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 98/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 12 Nghị định 117/2007/NĐ-CP, Quy hoạch cấp nước đô thị được tổ chức lập như một đồ án quy hoạch riêng đối với các thành phố trực thuộc trung ương (trước đây Quy hoạch cấp nước được tổ chức lập như một đồ án quy hoạch riêng trong trường hợp Quy hoạch cấp nước vùng và Quy hoạch cấp nước đô thị).

Nội dung quy hoạch cấp nước được xác định trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng và quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn.

Khi lập quy hoạch xây dựng phải tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch cấp nước như một bộ phận không tách rời của đồ án quy hoạch xây dựng và tuân theo các quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng. Quy hoạch cấp nước được lập như một đồ án quy hoạch riêng tuân theo các quy định tại mục 2, mục 3 của Chương II Nghị định 117/2007/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan của pháp luật về quy hoạch xây dựng.

Theo Nghị định 117, Quy hoạch cấp nước được lập, phê duyệt làm cơ sở cho các hoạt động cấp nước tiếp theo. Mọi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động cấp nước phải tuân theo quy hoạch cấp nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Xem thêm các quy định khác tại: Nghị định 98/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

160

Văn bản liên quan