Thanh toán hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành ấn phẩm

Đây là một trong những nội dung cơ bản được quy định tại Thông tư 99/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2018. Cụ thể:

1. Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao; hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giữa Uỷ ban Dân tộc với các đơn vị báo, tạp chí và Công ty Phát hành báo chí Trung ương; Uỷ ban Dân tộc thực hiện:

  • Rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để tạm ứng lần đầu cho các đơn vị báo, tạp chí và Công ty Phát hành báo chí Trung ương ngay sau khi ký hợp đồng bằng 30% giá trị hợp đồng năm;
  • Tạm ứng cho các đơn vị báo, tạp chí và Công ty Phát hành báo chí Trung ương: Số lần tạm ứng, thời gian tạm ứng, mức tạm ứng được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng trên cơ sở tiến độ thực hiện hợp đồng nhưng tối đa mức tạm ứng không quá 50% giá trị hợp đồng năm và không vượt quá dự toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thanh toán hợp đồng:

Các đơn vị báo, tạp chí, Công ty Phát hành báo chí Trung ương tổng hợp tình hình thực hiện hợp đồng trước ngày 10 tháng 01 năm sau để gửi Uỷ ban Dân tộc.

Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ tài liệu của các đơn vị báo, tạp chí, Công ty Phát hành báo chí Trung ương, Uỷ ban Dân tộc có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán giá trị hợp đồng còn lại (nếu có) cho các đơn vị báo, tạp chí, Công ty Phát hành báo chí Trung ương.

Việc thanh toán hợp đồng đặt hàng xuất bản ấn phẩm căn cứ vào:

  • Hợp đồng đặt hàng và hợp đồng điều chỉnh (nếu có);
  • Hợp đồng in, thanh lý hợp đồng in giữa các đơn vị báo, tạp chí và đơn vị in ấn;
  • Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng đặt hàng giữa Uỷ ban Dân tộc với các đơn vị báo, tạp chí.

Việc thanh toán hợp đồng đặt hàng phát hành ấn phẩm căn cứ vào:

  • Hợp đồng đặt hàng và hợp đồng điều chỉnh (nếu có);
  • Biên bản xác nhận về số lượng ấn phẩm chuyển phát giữa Công ty Phát hành báo chí Trung ương với các đơn vị báo, tạp chí;
  • Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng đặt hàng phát hành ấn phẩm giữa Uỷ ban Dân tộc với Công ty Phát hành báo chí Trung ương.

3. Uỷ ban Dân tộc có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, chứng từ gửi Kho bạc nhà nước nơi giao dịch khi đề nghị thanh toán theo quy định tại Thông tư 161/2012/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát thanh toán, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước và Thông tư 39/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 161/2012/TT-BTC.

4. Các chứng từ liên quan do các đơn vị báo, tạp chí và Công ty Phát hành báo chí Trung ương trực tiếp thực hiện lưu giữ theo quy định hiện hành.

Đây là nội dung được hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 99/2017/TT-BTC được ban hành ngày 29/9/2017 và chính thức có hiệu lực ngày 20/11/2017. 

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

208

Văn bản liên quan