Thành viên Hội đồng quản lý lĩnh vực ngân hàng miễn nhiệm khi nào?

Thông tư 39/2018/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước ban hành hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, khi thuộc một trong các trường hợp sau đây, Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý sẽ được miễn nhiệm:

  • Chuyển công tác khác;
  • Không đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc được giao;
  • Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi giữ chức vụ và được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Cũng theo Thông tư 39, Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý đương nhiên bị mất tư cách hoặc bị bãi nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Trường hợp đương nhiên mất tư cách:

  • Nghỉ hưu theo quy định của pháp luật;
  • Bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;
  • Bị Tòa án kết tội bằng bản án có hiệu lực của pháp luật.

Trường hợp bãi nhiệm:

  • Không hoàn thành nhiệm vụ được giao;
  • Có trên 50% tổng số thành viên của Hội đồng quản lý kiến nghị bằng văn bản.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 39/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 11/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

132

Văn bản liên quan