Thay đổi biểu mức giá tối đa dịch vụ điều hành GTVT đường sắt

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 11/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 24/2018/TT-BGTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt.

Cụ thể, từ ngày 01/5/2019 sẽ áp dụng biểu mức giá tối đa dịch vụ điều hành GTVT đường sắt, cụ thể mức giá mới như sau:

STT

Tuyến -Loại tàu

Mức giá khung

Hđc-i

Mức giá

Đoàn tàu.Km

1

2

3

4

5

I

Tuyến Hà Ni - Sài Gòn

 

 

 

1

Tàu khách

7.293

6,8

49.592

2

Tàu hàng

7.293

3,8

27.713

II

Tuyến Hà Nội - Lào Cai

 

 

 

1

Tàu khách

7.293

5,8

42.299

2

Tàu hàng

7.293

2,8

20.420

III

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng

 

 

 

1

Tàu khách

7.293

3,5

25.525

2

Tàu hàng

7.293

2,3

16.774

IV

Tuyến Hà Nội - Đồng Đăng

 

 

 

1

Tàu khách

7.293

3,8

27.713

2

Tàu hàng

7.293

2,2

16.045

V

Tuyến Hà Nội - Quán Triều

 

 

 

1

Tàu khách

7.293

3,2

23.337

2

Tàu hàng

7.293

2,2

16.045

VI

Tuyến Yên Viên Hạ Long

 

 

 

1

Tàu khách

7.293

2,5

18.232

2

Tàu hàng

7.293

2,2

16.045

 

Xem chi tiết tại Thông tư 11/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

167

Văn bản liên quan