Thay đổi căn cứ kiểm tra đột xuất về chất lượng hàng hóa

Ngày 28/9/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Theo đó, Thông tư 12 đã sửa đổi, bổ sung quy định về việc kiểm tra đột xuất về chất lượng hàng hóa. Cụ thể, căn cứ để ra quyết định kiểm tra bao gồm:

  • Theo yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  • Khiếu nại, tố cáo về chất lượng hàng hóa;

  • Thông tin, cảnh báo của tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về hàng hóa không bảo đảm chất lượng có nguy cơ đe dọa sự an toàn của người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường;

  • Kết quả khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường phát hiện hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

Xem thêm nội dung kiểm tra tại Thông tư 12/2017/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

108

Văn bản liên quan