Thay đổi định mức tiết dạy đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.

Theo quy định mới, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của các trường phổ thông sẽ áp dụng định mức tiết dạy mới như sau:

  • Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường phổ thông có nhiệm vụ giảng dạy một số tiết để nắm được nội dung, chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh.

  • Định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.
    • Định mức tiết dạy/năm đối với hiệu trưởng được tính bằng: 2 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục;
    • Định mức tiết dạy/năm đối với phó hiệu trưởng được tính bằng: 4 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục.

Lưu ý: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông, trường dự bị đại học không được quy đổi chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các chức vụ kiêm nhiệm thay thế cho định mức tiết dạy được quy định tại Thông tư 28.

Xem thêm tại Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/8/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

231

Văn bản liên quan