Thay đổi hồ sơ và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 11/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về TTHC liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, cơ sở kinh doanh karaoke phải lập 01 bộ hồ sơ gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xin cấp phép hoạt động.

Hồ sơ gồm:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh, số phòng, diện tích từng phòng;

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: Nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện).

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện được phân cấp có trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Xem chi tiết tại Nghị định 11/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

477

Văn bản liên quan