Thay đổi ND tập huấn nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Theo quy định mới, nội dung tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới bao gồm:

  • Nội dung tập huấn, bồi dưỡng theo các chuyên đề trong Chương trình khung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  • Ngoài các nội dung chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, các địa phương xem xét bổ sung thêm chuyên đề, các hoạt động đào tạo, tập huấn gắn với thăm quan, học tập kinh nghiệm phù hợp với nhu cầu thực tiễn và nguồn lực thực hiện. Các nội dung tập huấn, bồi dưỡng có thể được tổ chức nhiều lần để cung cấp kiến thức phù hợp với đặc thù của các học viên.

Xem chi tiết tại Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 16/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

133

Văn bản liên quan