Thay đổi nguyên tắc xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN

Mới đây, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 60/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Theo đó, tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 60/2019/NĐ-CP đã sửa đổi một số nguyên tắc đối với công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, cụ thể quy định mới như sau:

thay doi nguyen tac xet tang giai thuong HCM ve KHCN, Nghi dinh 60/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Mỗi công trình chỉ được đề nghị xét tặng một giải thưởng trong một đợt xét tặng giải thưởng.

  • Công trình đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh thì không được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước; Công trình đã được tặng Giải thưởng Nhà nước thì không được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Ngoài nguyên tắc trên, việc xét tặng các giải thưởng về khoa học và công nghệ còn phải đảm bảo các nguyên tắc được quy định tại Nghị định 78/2014/NĐ-CP như sau:

  • Việc đăng ký đề nghị xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện;

  • Việc xét tặng giải thưởng được thực hiện khách quan, công khai, công bằng, chính xác;

Về điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ được quy định tại Nghị định 78, Nghị định 60 có bổ sung như sau:

  • Công trình đề nghị xét tặng giải thưởng phải có hồ sơ hợp lệ, được công bố theo quy định (trừ các công trình có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước), được ứng dụng tại Việt Nam.

  • Thời gian công trình được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất là 03 năm hoặc công trình được ứng dụng đổi mới sáng tạo có hiệu quả ít nhất 01 năm tính đến thời điểm cơ quan chủ trì tổ chức xét tặng giải thưởng nhận hồ sơ công trình đề nghị xét tặng.

  • Tính đến thời điểm xét tặng giải thưởng, tác giả công trình không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ

  • Công trình đề nghị xét tặng giải thưởng là kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước phải được đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định pháp luật. 

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 60/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 16/9/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

93

Văn bản liên quan