Thay đổi nơi tập sự hành nghề đấu giá thực hiện thế nào?

Thông tư 06/2017/TT-BTP đã được Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 16/5/2017 quy định về việc thay đổi nơi tập sự hành nghề đấu giá.

Theo đó việc thay đổi nơi tập sự hành nghề đấu giá được Thông tư 06 quy định thực hiện như sau:

- Trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức đấu giá tài sản khác có trụ sở trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổ chức đấu giá tài sản nơi người tập sự chuyển đến thông báo cho Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở, kèm theo văn bản xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản đã nhận tập sự về thời gian và việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tập sự tại tổ chức.

  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Tư pháp điều chỉnh thông tin về việc tập sự của người tập sự trong danh sách người tập sự hành nghề đấu giá.

- Trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì tổ chức đấu giá tài sản nơi người tập sự chuyển đến thông báo cho Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở, kèm theo văn bản xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản đã nhận tập sự về thời gian và việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tập sự tại tổ chức.

  • Tổ chức đấu giá tài sản nơi người tập sự đã tập sự thông báo cho Sở Tư pháp để xóa tên người tập sự khỏi danh sách người tập sự của Sở Tư pháp.

Lưu ý trong trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự theo quy định nêu trên thì thời gian tập sự được tính bằng tổng thời gian tập sự của người đó tại các tổ chức đấu giá tài sản.

Xem chi tiết Thông tư 06/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

111

Văn bản liên quan