Thay đổi phạm vi áp dụng đối với danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc kiểm định

Nội dung này được quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 23/6/2017 nhằm sửa đổi Thông tư 17/2011/TT-BTTTT về Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.

Theo đó Thông tư 12 đã sửa đổi mục Ghi chú (1) tại Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định ban hành kèm theo Thông tư 17/2011/TT-BTTTT như sau:

Áp dụng đối với trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng mà trong khoảng cách 100 m tính từ điểm bất kỳ nào thuộc chân cột anten của trạm gốc đó có công trình xây dựng trong đó có người sinh sống, làm việc và có hiệu độ cao mép dưới thấp nhất của các anten và độ cao tính tới nóc, mặt bằng cao nhất của các công trình xây dựng này nhỏ hơn 28 m.

Bên cạnh đó Thông tư 12 còn quy định cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Xem chi tiết Thông tư 12/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

73

Văn bản liên quan