Thay đổi phương pháp tính dự phòng hoạt động đầu tư chứng khoán quốc tế

Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Thông tư 37/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2013/TT-NHNN quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo quy định mới, với đối tượng là các loại chứng khoán đang đầu tư trên thị trường tài chính quốc tế bị giảm giá so với giá trị ghi trên sổ kế toán, việc xác định mức dự phòng được tính như sau:

Dự phòng cụ thể đối với chứng khoán

Giá trị ghi sổ của khoản chứng khoán thứ i

-

Giá trị thị trường của khoản chứng khoán thứ i

Trong đó:

  • Giá trị ghi sổ của khoản chứng khoán xác định theo quy định tại Hệ thống tài khoản kế toán của NHNN và văn bản hướng dẫn.
  • Giá trị thị trường của khoản chứng khoán được lấy từ nguồn Bloomberg hoặc Reuters hoặc nguồn tin cậy khác và được tính theo công thức sau:

Giá trị thị trường của khoản chứng khoán

=

Số lượng mua

x

Giá đóng cửa của khoản chứng khoán đó

+

Lãi dồn tích tính đến thời điểm trích lập dự phòng rủi ro

x

Tỷ giá được quy đổi ra Đồng Việt Nam tại ngày trích lập dự phòng rủi ro

  • Nếu thời điểm trích lập dự phòng rủi ro là ngày nghỉ thì giá đóng cửa được lấy là giá đóng cửa của ngày làm việc liền kề trước đó.

Xem chi tiết tại Thông tư 37/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

126

Văn bản liên quan