Thay đổi quy định về cấp Giấy chứng nhận chất lượng xe nhập khẩu

Thông tư 42/2018/TT-BGTVT được Bộ Giao thông vận tải ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

Theo đó, việc cấp Giấy chứng nhận chất lượng nhập khẩu được Thông tư 42 sửa đổi, bổ sung như sau:

  • Cơ sở nhập khẩu lập 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm và nộp cho Cục Đăng kiểm Việt Nam bằng hình thức trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua Cổng Thông tin một cửa quốc gia;

  • Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ đăng ký kiểm tra và có kết quả thông báo cho Cơ sở nhập khẩu trong thời gian tối đa 01 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ đăng ký kiểm tra đầy đủ theo quy định thì Cục Đăng kiểm Việt Nam xác nhận vào Bản đăng ký kiểm tra. Trường hợp hồ sơ đăng ký kiểm tra chưa đầy đủ theo quy định thì Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn Cơ sở nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện lại;

  • Cục Đăng kiểm Việt Nam thống nhất với Cơ sở nhập khẩu về thời gian và địa điểm kiểm tra. Thời gian kiểm tra không quá 05 ngày làm việc so với ngày đề nghị kiểm tra của Cơ sở nhập khẩu.

Xem thêm Thông tư 42/2018/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

197

Văn bản liên quan