Thay đổi quy định về thứ tự ưu tiên làm thủ tục hải quan

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư 07/2019/TT-BTC đã bổ sung, bãi bỏ trường hợp được ưu tiên làm thủ tục hải quan. Theo đó, thứ tự ưu tiên làm thủ tục hải quan theo quy định mới như sau:

  • Được cơ quan hải quan ưu tiên kiểm tra thực tế hàng hóa trước bằng máy soi đối với trường hợp kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá tuân thủ khai báo hải quan.

  • Trường hợp doanh nghiệp gặp vướng mắc trong khâu thông quan, Chi cục Hải quan có trách nhiệm trả lời doanh nghiệp bằng văn bản trong thời gian 8 giờ làm việc kể từ thời điểm phát sinh vướng mắc.

  • Được cơ quan hải quan và các cơ quan kinh doanh cảng, kho bãi ưu tiên làm thủ tục giao nhận hàng hóa trước, ưu tiên kiểm tra giám sát trước

  • Trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu xem hàng hóa trước hoặc lấy mẫu thì được ưu tiên làm thủ tục xem hàng trước, lấy mẫu trước.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 07/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 28/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

2,572

Văn bản liên quan