Thay đổi quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh trong thôn, TDP

Thông tư 09/2017/TT-BNV đã được Bộ Nội vụ ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Cụ thể, Thông tư 09 đã sửa đổi, bổ sung quy định về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố (TDP) và Phó Trưởng thôn, Tổ phó TDP. Cụ thể quy trình mới như sau:

  • TDP đề cử danh sách để Hội nghị của thôn, TDP bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng TDP; tại hội nghị này, cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử. Căn cứ kết quả bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận Trưởng thôn, Tổ trưởng TDP.

  • Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương 2 Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN.

Lưu ý: Việc bầu hoặc chỉ định, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và hướng dẫn.

Xem chi tiết tại Thông tư 09/2017/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

317

Văn bản liên quan