Thay đổi thành phần của Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp bộ

Cuối năm 2016, Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư 37/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2014/TT-BCT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương.

Theo quy định mới, thành phần của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ bao gồm:

  • Hội đồng có từ 05 đến 09 thành viên, bao gồm 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch, 01 thư ký khoa học và các ủy viên hội đồng, trong đó:

  • 2/3 là các chuyên gia có trình độ, chuyên môn phù hợp với chuyên ngành khoa học được giao tư vấn;

  • 1/3 là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan quản lý khoa học, tổ chức sản xuất kinh doanh thụ hưởng kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ và các tổ chức khác có liên quan;

  • Thư ký khoa học của hội đồng tư vấn là cán bộ Vụ Khoa học và Công nghệ.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 37/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 10/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

121

Văn bản liên quan