Thay đổi thời gian tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Vừa qua, Thông tư 14/2018/TT-BCT đã được Bộ Công thương ban hành ngày 28/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Thông tư 14 đã sửa đổi thời gian tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, cụ thể địa điểm và thời gian tổ chức theo quy định mới như sau:

1. Địa điểm, thời gian tổ chức cấp huyện và cấp tỉnh:

  • Cấp huyện, cấp tỉnh được tổ chức định kỳ 02 năm một lần. Trường hợp khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
  • Địa điểm, thời gian cụ thể tổ chức bình chọn cấp huyện, cấp tỉnh thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng bình chọn cấp huyện, cấp tỉnh, phù hợp với kế hoạch chung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Địa điểm, thời gian tổ chức cấp khu vực và cấp quốc gia:

  • Cấp khu vực, cấp quốc gia được tổ chức định kỳ 02 năm một lần; cấp quốc gia được tổ chức liền kề sau năm bình chọn cấp khu vực. Trường hợp khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương;
  • Địa điểm, thời gian cụ thể tổ chức bình chọn cấp khu vực và cấp quốc gia theo hướng dẫn của Hội đồng bình chọn cấp khu vực, cấp quốc gia phù hợp với kế hoạch khuyến công quốc gia được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 14/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 16/8/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

109

Văn bản liên quan