Thay đổi thời hạn gửi BC trong công tác thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 26/2020/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm.

Thay đổi thời hạn gửi BC trong công tác thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo, Thông tư 26/2020/TT-BGTVT

Thay đổi thời hạn gửi BC trong công tác thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 26/2020/TT-BGTVT sửa đổi khoản 4 Điều 13 Thông tư 85/2014/TT-BGTVT về thực hiện báo cáo định kỳ trong công tác thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo như sau:

  • Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo số lượng Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế đã cấp; Báo cáo sử dụng phôi Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế;

  • Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Giao thông vận tải;

  • Cơ quan nhận báo cáo: Cục Đăng kiểm Việt Nam;

  • Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử; được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc phương thức điện tử hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật;

  • Thời hạn gửi báo cáo: Đối với báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 20 tháng 7 của kỳ báo cáo; đối với báo cáo 6 tháng cuối năm gửi trước ngày 20 tháng 1 của năm tiếp theo;

  • Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ 6 tháng;

  • Thời gian chốt số liệu báo cáo: Đối với báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo; đối với báo cáo 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo;

  • Mẫu biểu số liệu báo cáo: Theo Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này.

Chi tiết xem tại Thông tư 26/2020/TT-BGTVT có hiệu lực ngày 15/12/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

89

Văn bản liên quan