Thay đổi thời hạn nộp hồ sơ giao thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp bộ

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 37/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2014/TT-BCT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương.

Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, hồ sơ giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ theo quy định mới như sau:

  • Đối với các nhiệm vụ thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 50/2014/TT-BCT: thời gian nộp hồ sơ theo quy định tại thông báo của Bộ Công Thương trên cổng thông tin điện tử của Bộ.

  • Đối với các nhiệm vụ thuộc trường hợp quy định tại mục a Khoản 2 Điều 16 Thông tư 50/2014/TT-BCT: thời hạn nộp hồ sơ theo quy định tại văn bản thông báo của Bộ Công Thương.

  • Đối với các nhiệm vụ thuộc trường hợp quy định tại mục b Khoản 2 Điều 16 Thông tư 50/2014/TT-BCT: cơ quan, tổ chức chủ động thời gian nộp hồ sơ.

  • Ngày nhận hồ sơ là ngày đóng dấu Bưu điện Hà Nội hoặc là ngày đóng dấu đến của văn thư Bộ Công Thương.

  • Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đã nộp.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 37/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 10/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

125

Văn bản liên quan