Thay đổi thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Ngày 09/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm.

Theo đó, thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đã được sửa đổi, bổ sung như sau:

  • Người sử dụng đất trồng lúa hợp pháp có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, gửi tới UBND cấp xã 01 Đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

  • Trường hợp Đơn đăng ký chuyển đổi hợp lệ và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của xã, trong thời gian 05 ngày làm việc, UBND cấp xã có ý kiến “Đồng ý cho chuyển đổi”, đóng dấu vào Đơn đăng ký, vào sổ theo dõi và gửi lại Đơn cho người sử dụng đất.

  • Trường hợp Đơn đăng ký chuyển đổi không hợp lệ, UBND cấp xã phải hướng dẫn cho người sử dụng đất, chỉnh sửa, bổ sung đơn đăng ký.

  • Trường hợp không đồng ý cho chuyển đổi, UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng đất, nêu rõ lý do.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 25/12/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

245

Văn bản liên quan