Thay đổi tiêu chí tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Ngày 28/6/2018, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 14/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Theo đó, Thông tư 14 đã sửa đổi tiêu chí của sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, cụ thể về tiêu chí mới như sau:

  • Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm.

  • Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn.

  • Sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

  • Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Xem thêm Thông tư 14/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 16/8/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

228

Văn bản liên quan