Thay đổi yêu cầu khi đào tạo nghiệp vụ quản lý nhà chung cư

Bộ Xây dựng mới đây đã ký ban hành Thông tư 10/2018/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Theo như quy định mới, việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải tuân thủ các quy định sau đây:

  • Trong thời hạn 05 ngày, trước ngày khai giảng khóa học, cơ sở đào tạo phải có văn bản gửi Sở Xây dựng nơi tổ chức đào tạo thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức khóa học, lịch học, danh sách giảng viên giảng dạy và lịch kiểm tra cuối khóa học;

  • Giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phải phù hợp với chương trình khung đào tạo, từng buổi học phải có nhật ký giảng dạy có chữ ký xác nhận của giảng viên tham gia giảng dạy;

  • Đối với học viên thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư 10/2015/TT-BXD thì sau khi kết thúc phần đào tạo lý thuyết, phải tham gia khảo sát, thực hành, viết báo cáo kết quả thực hành và phải tham gia kiểm tra cuối khóa học. Sau khi có kết quả kiểm tra cuối khóa học, thủ trưởng cơ sở đào tạo phải lập Hội đồng để đánh giá kết quả học tập, làm cơ sở ghi vào Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo;

  • Đối với các học viên thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Thông tư 10/2015/TT-BXD thì sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo.

Xem chi tiết tại Thông tư 10/2018/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 16/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

116

Văn bản liên quan