Thế nào là hành vi vi phạm trong buôn bán phương tiện đo?

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư 18/2018/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Cụ thể, hành vi vi phạm trong buôn bán phương tiện đo quy định tại Điều 9 Nghị định 119/2017/NĐ-CP được Thông tư 18/2018/TT-BKHCN quy định chi tiết như sau:

  • Hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định 119/2017/NĐ-CP là hành vi của tổ chức, cá nhân buôn bán phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2 nhưng không có hoặc không xuất trình với cơ quan có thẩm quyền chứng chỉ kiểm định hoặc chứng chỉ hiệu chuẩn theo Thông tư 24/2013/TT-BKHCN và khoản 2 Điều 4 Thông tư 23/2013/TT-BKHCN.

  • Hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định 119/2017/NĐ-CP là hành vi của tổ chức, cá nhân buôn bán phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2 nhưng không có quyết định phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

  • Hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định 119/2017/NĐ-CP là hành vi của tổ chức, cá nhân buôn bán phương tiện đo có đặc tính kỹ thuật đo lường bị thay đổi so với đặc tính kỹ thuật đo lường của mẫu phương tiện đo đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt.

Xem các quy định khác tại Thông tư 18/2018/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

165

Văn bản liên quan