Thế nào là môi giới thương mại?

Môi giới là hoạt động xuất hiện từ rất sớm trong hầu hết tất cả các giao dịch trong đời sống hằng ngày, nhờ môi giới mà giao dịch diễn ra thuận lợi và mang lại hiệu quả cao hơn. Trong hoạt động thương mại cần đến trung gian môi giới. Vậy môi giới thương mại được hiểu như thế nào?

Theo Luật Thương mại 2005, môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.

Từ khái niệm trên có thể nhận thấy môi giới thương mại mang những đặc điểm cơ bản như:

Chủ thể:

  • Bên môi giới bắt buộc phải là thương nhân, phải có đăng ký kinh doanh ngành nghề môi giới thương mại.
  • Bên được môi giới: có thể hoặc không là thương mại

Nội dung:

  • Hoạt động môi giới diễn ra ở phạm vi khá rộng, bao gồm tất cả các công việc làm trung gian cho các bên mua bán trong quan hệ mua bán hàng hóa, hay cung ứng và sử dụng dịch vụ trong hoạt động cung ứng dịch vụ với mục đích cho các bên này giao kết được hợp đồng với nhau.
  • Bên môi giới nhân danh chính mình thực hiện hoạt động môi giới nhằm mục đích lợi nhuận bằng việc nhận thù lao của bên thuê dịch vụ. Kết quả hoạt động kinh doanh của bên môi giới phụ thuộc vào khả năng và hiệu quả hoạt động môi giới.

Hình thức: 

Quan hệ môi giới được xác lập trên cơ sở hợp đồng môi giới. Trong hợp đồng môi giới thể hiện các quyền và nghĩa vụ giữa bên môi giới và bên được môi giới

Gởi câu hỏi

3,690

Văn bản liên quan