Thể thức báo cáo thống kê ngành Tư pháp

Thông tư 04/2016/TT-BTP đã đươc Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 03/3/2016 quy định cụ thể về thể thức báo cáo thống kê ngành Tư pháp.

Theo đó, Thông tư 04 quy định báo cáo thống kê của Ngành Tư pháp thực hiện dưới dạng biểu mẫu báo cáo thống kê, gồm các thông tin cụ thể về tên biểu báo cáo thống kê; tên cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo và nhận báo cáo (sau đây gọi là đơn vị báo cáo và đơn vị nhận báo cáo); kỳ báo cáo; nội dung báo cáo; phân tổ; đơn vị tính; ngày tháng năm thực hiện báo cáo; họ tên, chữ ký của người lập biểu báo cáo, người kiểm tra biểu; họ tên, chữ ký của thủ trưởng cơ quan, tổ chức báo cáo, đóng dấu theo quy định và các nội dung khác có liên quan.

Trường hợp cần làm rõ hơn các thông tin có liên quan đến số liệu nêu trong các báo cáo thống kê và các thông tin khác có liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê, đơn vị báo cáo có thể bổ sung thêm phần thuyết minh (chú thích) theo một hoặc kết hợp các hình thức sau:

  • Thể hiện tại vị trí cuối cùng bên ngoài khung biểu mẫu báo cáo thống kê, phía trên của phần chữ ký (trong trường hợp nội dung chú thích không nhiều);

  • Thể hiện dưới hình thức Công văn.

Xem chi tiết Thông tư 04/2016/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

181

Văn bản liên quan