Thời gian đào tạo liên thông theo Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH được ban hành ngày 21/9/2017. Một trong những nội dung cơ bản được quy định tại Thông tư này là thời gian đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể:

1. Thời gian đào tạo liên thông được xác định trên cơ sở khối lượng kiến thức, kỹ năng quy định cho từng chương trình theo từng trình độ và phương thức, hình thức đào tạo.

2. Thời gian đào tạo liên thông theo niên chế giữa trình độ trung cấp với trình độ cao đẳng từ 01 đến 02 năm học tùy theo ngành, nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề đào tạo.

3. Thời gian đào tạo liên thông theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp là thời gian để người học tích lũy đủ số lượng mô-đun hoặc tín chỉ cho từng chương trình đào tạo.

4. Hiệu trưởng nhà trường quy định thời gian đào tạo liên thông đối với từng ngành, nghề và từng đối tượng người học cụ thể.

Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2017. 

Gởi câu hỏi

169

Văn bản liên quan