Thời gian, địa điểm công khai tài sản đặc biệt thuộc BQP

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 26/2019/TT-BQP quy định chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó, việc công khai tài sản đặc biệt tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được thực hiện trong thời gian và địa điểm sau đây:

  • Hằng năm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan chức năng và đơn vị liên quan báo cáo nội dung để thực hiện công khai trong năm hoặc công khai đột xuất tại địa điểm do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

  • Định kỳ hằng quý, Chỉ huy đơn vị tổ chức thực hiện công khai tài sản đặc biệt là đất quốc phòng, công trình quốc phòng và khu quân sự tại phòng họp Sở chỉ huy - Nhà làm việc hoặc tại phòng họp Trụ sở doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng tài sản đặc biệt.

  • Định kỳ hằng tháng, Chỉ huy đơn vị tổ chức thực hiện công khai tài sản đặc biệt là trang bị kỹ thuật tại phòng họp Sở chỉ huy - Nhà làm việc hoặc tại phòng họp Trụ sở doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng tài sản đặc biệt.

Xem chi tiết tại Thông tư 26/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

211

Văn bản liên quan