Thời gian làm việc của giáo viên trường dự bị đại học là 42 tuần

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.

Theo đó, Thông tư 15 đã bổ sung quy định về thời gian làm việc của giáo viên trường dự bị đại học là 42 tuần, trong đó:

  • 28 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch năm học;

  • 12 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng tài liệu, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác theo kế hoạch năm học;

  • 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới;

  • 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học

Bên cạnh đó, Thông tư 15 cũng sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của giáo viên theo hướng phải thực hiện theo quy định tại Điều lệ của trường học đang công tác.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/8/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

208

Văn bản liên quan