Thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch vùng liên huyện không quá 02 tháng

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị định 72/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Theo đó, Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 44/2015/NĐ-CP yêu cầu về nội dung nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện đồng thời ấn định thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện không quá 02 tháng.

thoi gian lap quy hoach vung lien huyen, Nghi dinh 72/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Bên cạnh đó, Nghị định 72 cũng đã sửa đổi, bổ sung các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng. Cụ thể, yêu cầu về nội dung nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng theo quy định mới bao gồm:

  • Luận cứ, xác định phạm vi ranh giới vùng; mục tiêu và thời hạn quy hoạch.

  • Khái quát vùng lập quy hoạch xây dựng và các dự báo phát triển của các ngành có liên quan.

  • Dự báo sơ bộ quy mô dân số, đất đai, tỷ lệ đô thị hóa, tiềm năng, động lực phát triển, theo từng giai đoạn 10 năm, 20 năm; đề xuất lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật áp dụng.

  • Các yêu cầu về thu thập số liệu, phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng; yêu cầu về định hướng phát triển không gian, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật vùng liên huyện, vùng huyện; yêu cầu về đánh giá môi trường chiến lược, quản lý quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; yêu cầu đối với việc đề xuất các chương trình, dự án ưu tiên. Đối với vùng chức năng đặc thù, vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh cần phải xác định rõ các yêu cầu nội dung phù hợp với định hướng chuyên ngành và mục tiêu phát triển.

  • Danh mục, số lượng hồ sơ, sản phẩm, tiến độ và tổ chức thực hiện.

  • Những yêu cầu khác liên quan đến đặc điểm riêng của từng vùng.

  • Tổng dự toán kinh phí lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện

Xem chi tiết tại Nghị định 72/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 30/08/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

222

Văn bản liên quan