Thời gian nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khu kinh tế, khu CNC

Thời gian nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khu kinh tế, khu CNC
Lê Hải

Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp ngân sách nhà nước bằng tiền Việt Nam; trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bằng ngoại tệ thì thực hiện quy đổi sang tiền Việt Nam theo quy định của pháp luật tại thời điểm nộp.

 

Theo đó, thời gian nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được quy định như sau:

1. Đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm, tiền thuê nộp mỗi năm 2 kỳ:

  • Kỳ thứ nhất nộp tối thiểu 50% trước ngày 31 tháng 5;
  • Kỳ thứ hai nộp hết số tiền thuê đất còn lại trước ngày 31/10 hàng năm.

Trường hợp thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm đầu tiên từ ngày 31/10 đến hết ngày 31/12 của năm thì Ban quản lý Khu kinh tế ra thông báo nộp tiền thuê đất cho thời gian còn lại của năm và thời hạn nộp tiền của năm đầu tiên là 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo.

2. Đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê:

  • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của Ban quản lý Khu kinh tế; người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Thông báo.
  • Trong thời hạn 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn lại theo Thông báo.

Quá thời hạn quy định mà người sử dụng đất chưa nộp đủ tiền theo Thông báo thì phải nộp tiên chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nghị định 35/2017/NĐ-CP có hiệu lực áp dụng từ ngày 20/6/2017.

Gởi câu hỏi

157

Văn bản liên quan