Thời gian thực hiện đề tài ứng dụng KHCN không quá 36 tháng

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 15/2016/TT-BKHCN quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

Cụ thể, Thông tư 15/2016/TT-BKHCN quy định thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng không quá 36 tháng (không kể thời gian gia hạn).

Ngoài ra, sản phẩm của đề tài trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây:

  • 02 bằng độc quyền sáng chế hoặc 02 bằng bảo hộ giống cây trồng hoặc 01 bằng độc quyền sáng chế và 01 bằng bảo hộ giống cây trồng;

  • 01 bằng độc quyền sáng chế hoặc 01 bằng bảo hộ giống cây trồng; và 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc 01 bằng bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích.

Lưu ý: Trường hợp chưa được cấp bằng độc quyền sáng chế/bằng bảo hộ giống cây trồng thì phải có thông báo chấp nhận đơn và minh chứng về việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nội dung của cơ quan có thẩm quyền cấp bằng độc quyền sáng chế/bằng bảo hộ giống cây trồng và kết quả tra cứu khả năng bảo hộ từ các cơ quan, tổ chức có chứng nhận hoạt động hợp pháp.

Xem yêu cầu của sản phẩm đề tài khoa học xã hội tại Thông tư 15/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

147

Văn bản liên quan