Thời hạn cấp tài khoản trên Hệ thống giám sát dự án dùng vốn NN

Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (gọi tắt là Hệ thống).

Theo đó, đối với từng cách đăng ký tài khoản thì sẽ có thời điểm cấp tài khoản khác nhau, cụ thể:

  • Đối với các tài khoản đăng ký trực tuyến trên https://taikhoan.mpi.gov.vn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp tài khoản trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành việc đăng ký.

  • Đối với các tài khoản đăng ký theo Cách 1, điểm b, Khoản 1, Điều 5 Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp tài khoản trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi đơn vị chủ quản xác nhận thông tin đăng ký.

  • Đối với các tài khoản đăng ký theo Cách 2, điểm b, Khoản 1, Điều 5 Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp tài khoản trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đăng ký.

Lưu ý: Tài khoản cấp mới được gửi qua thư điện tử hoặc số điện thoại di động đã khai báo.

Xem các cách đăng ký tài khoản tại Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 20/11/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

165

Văn bản liên quan