Thời hạn giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội

Đây là nội dung cơ bản được đề cập tại Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT về quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Cụ thể, theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT, thời hạn giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội được quy định như sau:

1. Thời hạn giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội là 05 năm. Hết thời hạn trên, nhà trường có trách nhiệm bố trí giáo viên trở lại giảng dạy theo đúng chuyên ngành được đào tạo.

2. Trường hợp giáo viên hết thời hạn được cử nhưng còn đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng tiếp tục làm Tổng phụ trách Đội thì hiệu trưởng thống nhất với Hội đồng trường để xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT.

3. Trường hợp giáo viên chưa hết thời hạn được cử mà thôi không làm Tổng phụ trách Đội thì hiệu trưởng ra quyết định thôi cử đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, đồng thời cùng Hội đồng trường xem xét, chọn và cử giáo viên khác thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT.

Xem thêm: Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành ngày 24/12/2017. 

Gởi câu hỏi

571

Văn bản liên quan