Thời hạn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính

Nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư 133/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 28/12/2018 nhằm hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Theo đó thời hạn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính được Thông tư 133 quy định cụ thể như sau:

  • Đối với Báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi Kho bạc Nhà nước cấp huyện để lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện: Trước ngày 30 tháng 4 của năm tài chính tiếp theo.

  • Đối với Báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh để lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh: Trước ngày 30 tháng 6 của năm tài chính tiếp theo.

  • Đối với Báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi Kho bạc Nhà nước để lập Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc: Trước ngày 01 tháng 10 của năm tài chính tiếp theo.

Xem chi tiết Thông tư 133/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

125

Văn bản liên quan