Thời hạn gửi báo cáo thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT quy định chi tiết Nghị định 216/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Đáng chú ý là quy định về thời hạn gửi báo cáo thanh tra như sau:

  • Đối với Báo cáo Quý I cho thời kỳ từ ngày 10/12 của năm trước đến ngày 09/3 của năm báo cáo: Gửi về Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/3 của năm báo cáo;

  • Đối với Báo cáo sơ kết 6 tháng cho thời kỳ từ ngày 10/12 của năm trước đến ngày 09/6 của năm báo cáo: Gửi về Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/6 của năm báo cáo;

  • Đối với Báo cáo 9 tháng cho thời kỳ từ ngày 10/12 của năm trước đến ngày 09/9 của năm báo cáo: Gửi về Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/9 của năm báo cáo;

  • Đối với Báo cáo tổng kết năm cho thời kỳ từ ngày 10/12 của năm trước đến ngày 09/12 của năm báo cáo: Gửi về Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/12 của năm báo cáo.

Đề cương, biểu mẫu báo cáo định kỳ về thanh tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo Phụ lục số II và Phụ lục số III được ban hành kèm theo Thông tư 08 này.

Chi tiết xem thêm Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/01/2015.

- Thủy Phú - 

Gởi câu hỏi

124

Văn bản liên quan