Thời hạn kê khai, nộp phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm

Ngày 09/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 202/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm.

Theo đó, việc kê khai, nộp phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm được Thông tư 202/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện như sau:

  • Người nộp phí phải nộp số tiền phí khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc quy định thu phí kèm theo Thông tư 202.

  • Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

  • Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm, theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Xem mức thu phí tại Thông tư 202/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

139

Văn bản liên quan