Thời hạn thanh lọc tài nguyên thông tin trong thư viện là bao lâu?

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 12/2020/TT-BGTVT do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện.

Thời hạn thanh lọc tài nguyên thông tin trong thư viện, 02/2020/TT-BVHTTDL

Thời hạn thanh lọc tài nguyên thông tin trong thư viện (Hình minh họa)

Cụ thể, tại Điều 17 Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL quy định thanh lọc tài nguyên thông tin được tiến hành định kỳ 03 năm/01 lần đối với thư viện có tài nguyên thông tin từ 300.000 đơn vị bảo quản trở xuống và 05 năm/01 lần đối với thư viện có tài nguyên thông tin từ 300.000 đơn vị bảo quản trở lên.

Đối với trường hợp đặc biệt, việc thanh lọc tài nguyên thông tin được tiến hành đột xuất theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thư viện và cơ quan có thẩm quyền khác.

Theo đó, căn cứ thời hạn thanh lọc tài nguyên thông tin quy định tại Điều 17 Thông tư này, người đứng đầu thư viện có trách nhiệm đưa hoạt động thanh lọc tài nguyên thông tin vào kế hoạch công tác năm. Kinh phí chi cho việc thanh lọc tài nguyên thông tin được bố trí từ ngân sách nhà nước.

Thư viện dự trù kinh phí chi cho việc thanh lọc tài nguyên thông tin trong kế hoạch ngân sách chi cho hoạt động nghiệp vụ của thư viện, trình cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư này nêu rõ, việc thanh lọc tài nguyên thông tin được thực hiện theo quy định của Thông tư này nhằm:

  • Nâng cao chất lượng tài nguyên thông tin, giảm bớt thời gian tìm kiếm trong phục vụ người sử dụng;

  • Tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng tiếp cận và khai thác tài nguyên thông tin của thư viện;

  • Tiết kiệm chi phí cho công tác tổ chức kho, bảo quản tài nguyên thông tin và tận dụng giá trị sử dụng của tài nguyên thông tin của thư viện.

Việc thanh lọc tài nguyên thông tin được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Thanh lọc tài nguyên thông tin phải được thực hiện định kỳ theo quy định tại Điều 17 Thông tư này, gắn với hoạt động phát triển tài nguyên thông tin;

- Tài nguyên thông tin được phép thanh lọc khi có một trong các tiêu chí quy định tại các Điều 19, 20, 21 và 22 Thông tư này;

- Số lượng tài nguyên thông tin được phép thanh lọc trong 01 lần không quá 10% tổng số tài nguyên thông tin trong thư viện.

Chi tiết xem thêm tại: Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 9/7/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

121

Văn bản liên quan