Thời hiệu xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII vừa ký ban hành Quy định số 07-QĐi/TW về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Theo đó, các hình thức kỷ luật tổ chức đảng vi phạm gồm: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán. Về thời hiệu xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm được quy định như sau:

- 5 năm đối với những vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

- 10 năm đối với những vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm tổ chức đảng có vi phạm. Nếu trong thời hạn xử lý kỷ luật được quy định như trên, tổ chức đảng có vi phạm mới thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính từ thời điểm thực hiện vi phạm mới.

Không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với những vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức giải tán; vi phạm về chính trị nội bộ; về quốc phòng - an ninh, đối ngoại xâm hại đến lợi ích quốc gia.

Nguồn: Báo Bình Phước Online

Gởi câu hỏi

203

Văn bản liên quan