Thời lượng huấn luyện ATVSLĐ cho người làm công tác ATVSLĐ

Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Theo Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH, việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người làm công tác an toàn vệ sinh lao động được thực hiện trong thời lượng sau đây:

STT

Định mức lao động

Định mức (giờ)

Loại yếu tố

A

Định mức lao động trực tiếp

 

 

1

Định mức giờ dạy lý thuyết

42

Cố định

2

Định mức giờ dạy thực hành

6

Cố định

B

Định mức lao động gián tiếp

38,5

Cố định

Thời lượng chương trình học (01 buổi = 4 tiết = 4 giờ)

TT

Nội dung huấn luyện

Số giờ

Thời gian huấn luyện

Lý thuyết

Thực hành Thảo luận

Kiểm tra

1

Hệ thống chính sách, pháp luật

8

8

0

0

2

Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

28

24

4

0

3

Nội dung Huấn luyện chuyên ngành

8

6

2

0

4

Kiểm tra kết thúc

4

2

0

2

 

Cộng

48

40

6

2

 

Xem nội dung huấn luyện tại Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 10/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

109

Văn bản liên quan