Thống nhất áp dụng mẫu chứng từ kế toán cho UBND xã, phường, thị trấn

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

Theo quy định hiện hành, chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Theo đó, Điều 3 Thông tư 70/2019/TT-BTC quy định các UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán quy định tại Thông tư này. Cụ thể:

mau chung tu ke toan cua UBND xa, phuong, thi tran, Thong tu 70/2019/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

- Đối với các chứng từ bắt buộc (ký hiệu là BB) trong quá trình thực hiện, các xã không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ đã quy định.

- Đối với các chứng từ hướng dẫn (ký hiệu là HD) trong quá trình thực hiện, các xã được phép sửa đổi, bổ sung biểu mẫu chứng từ phù hợp với nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

Đối với mẫu chứng từ in sẵn phải được bảo quản cẩn thận, không được để hư hỏng, mục nát. Séc, Biên lai thu tiền và giấy tờ có giá phải được quản lý như tiền.

Danh mục, mẫu và giải thích phương pháp lập các chứng từ kế toán quy định tại Phụ lục số 01 “Hệ thống chứng từ kế toán” kèm theo Thông tư 70. Đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa có chứng từ kế toán quy định tại phụ lục 01, các xã lập chứng từ kế toán đảm bảo đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật kế toán.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 70/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

308

Văn bản liên quan