Thông tin bí mật nhà nước là thông tin Mật, Tối Mật, Tuyệt Mật

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Theo quy định tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP, thông tin xử lý thông qua hệ thống thông tin được phân loại theo thuộc tính bí mật như sau:

  • Thông tin công cộng là thông tin trên mạng của một tổ chức, cá nhân được công khai cho tất cả các đối tượng mà không cần xác định danh tính, địa chỉ cụ thể của các đối tượng đó;

  • Thông tin riêng là thông tin trên mạng của một tổ chức, cá nhân mà tổ chức, cá nhân đó không công khai hoặc chỉ công khai cho một hoặc một nhóm đối tượng đã được xác định danh tính, địa chỉ cụ thể;

  • Thông tin cá nhân là thông tin trên mạng gắn với việc xác định danh tính một người cụ thể;

  • Thông tin bí mật nhà nước là thông tin ở mức Mật, Tối Mật, Tuyệt Mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

134

Văn bản liên quan