Thông tin công khai vụ việc điều tra, AD biện pháp phòng vệ thương mại

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Theo quy định tại Thông tư 37/2019/TT-BCT, trong trường hợp các bên liên quan có yêu cầu, Cơ quan điều tra cung cấp bản công khai của các loại thông tin, tài liệu trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại sau đây:

Thong tin cong khai trong vu viec dieu tra ap dung bien phap phong ve thuong mai], Thong tu 37/2019/TT-BCT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Hồ sơ yêu cầu điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại do Bên yêu cầu cung cấp và các phụ lục kèm theo;

  • Tài liệu do bên liên quan cung cấp để đăng ký tham gia vụ việc;

  • Bản trả lời câu hỏi và bản trả lời câu hỏi bổ sung do bên liên quan cung cấp trong quá trình điều tra vụ việc;

  • Tài liệu do bên liên quan cung cấp cho Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm: những tài liệu để tổ chức các buổi tham vấn; các ý kiến đối với Hồ sơ yêu cầu điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại do bên liên quan cung cấp;

  • Biên bản họp hoặc bản tóm tắt phiên tham vấn công khai liên quan đến vụ việc điều tra do Cơ quan điều tra lập;

  • Các thông báo của Cơ quan điều tra và Bộ Công Thương, bao gồm thông báo về nhận Hồ sơ yêu cầu điều tra, rà soát áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, kết luận sơ bộ, kết luận cuối cùng, đơn đăng ký bên liên quan và gửi bản câu hỏi, phiên tham vấn công khai, giới hạn phạm vi điều tra mẫu, chấp thuận hoặc không chấp thuận đề xuất cam kết;

  • Các thông tin khác liên quan đến vụ việc điều tra phòng vệ thương mại do Cơ quan điều tra xem xét công khai trong quá trình điều tra.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 37/2019/TT-BCT có hiệu lực từ 15/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

155

Văn bản liên quan