Thông tin thống kê Ngành Tư pháp phải được công bố

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp. Văn bản thay thế Thông tư 04/2016/TT-BTP.

Theo quy định mới, việc công bố phổ biến, sử dụng thông tin thống kê Ngành Tư pháp được thực hiện như sau:

  • Cục Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì xây dựng lịch phổ biến thông tin thống kê, trình Bộ trưởng ký ban hành trước khi tiến hành công bố.

  • Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định việc công bố thông tin thống kê thuộc phạm vi quản lý nhà nước đối với công tác tư pháp.

  • Thông tin thống kê của Ngành Tư pháp được công bố, phổ biến thông qua các hình thức: Niên giám thống kê; họp báo; các sản phẩm thống kê bằng văn bản điện tử đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp hoặc các hình thức công bố khác của Bộ Tư pháp.

Lưu ý: Không công bố các thông tin thống kê của Ngành thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, những thông tin thống kê có trong các tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ tối mật và độ mật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật. Thông tin thống kê được công bố là thông tin có giá trị pháp lý.

Chhi tiết xem tại Thông tư 03/2019/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

111

Văn bản liên quan