Thông tin thống kê trong Hệ thống thông tin thống kê HH xuất nhập khẩu

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 52/2020/TT-BTC hướng dẫn một số biện pháp thực hiện Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo Thông tư 52/2020/TT-BTC, hệ thống thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành nhằm phản ánh tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Thông tin thống kê trong Hệ thống thống kê HH xuất nhập khẩu, 52/2020/TT-BTC

Thông tin thống kê trong Hệ thống thông tin thống kê HH xuất nhập khẩu (hình minh họa)

Thông tin thống kê trong Hệ thống thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm:

- Thông tin thống kê nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan thực hiện, cung cấp cho Cơ quan Thống kê trung ương công bố;

- Thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan thực hiện phục vụ mục đích quản lý nhà nước và mục đích khác.

Bên cạnh đó, Thông tư 52 quy định nội dung quản lý nhà nước về hải quan đối với thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm:

  • Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  • Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  • Phổ biến các quy định về thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  • Xây dựng tổ chức thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  • Nghiên cứu khoa học, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến và công nghệ thông tin vào hoạt động thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  • Hợp tác trong nước và quốc tế về thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  • Kiểm tra việc chấp hành pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật về thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  • Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Chi tiết xem thêm tại: Thông tư 52/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 01/8/2020.

Thu ba

Gởi câu hỏi

95

Văn bản liên quan