Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người

Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người
Bích Hoa

Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và cộng đồng trong phòng, chống mua bán người; đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống mua bán người.

 

Theo đó, Điều 7 Luật phòng chống mua bán người 2011 quy định, nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người bao gồm:

 • Chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người;
 • Thủ đoạn và tác hại của các hành vi quy định tại Điều 3 của Luật phòng chống mua bán người 2011;
 • Kỹ năng ứng xử trong trường hợp có nghi ngờ về việc mua bán người;
 • Biện pháp, kinh nghiệm phòng, chống mua bán người;

 • Trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống mua bán người;
 • Chống kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân;
 • Các nội dung khác có liên quan đến phòng, chống mua bán người.

Việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục được thực hiện bằng các hình thức:

 • Gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp;
 • Cung cấp tài liệu;
 • Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng;
 • Thông qua hoạt động tại các cơ sở giáo dục;
 • Thông qua hoạt động văn học, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và các loại hình văn hóa khác;
 • Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục cần được tăng cường đối với phụ nữ, thanh niên, thiến niên, nhi đồng, học sinh, sinh viên và những người cư trú tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và những địa bàn xảy ra nhiều vụ việc mua bán người.

 

Gởi câu hỏi

943

Văn bản liên quan