Thông tư 01: Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán vốn Chương trình 135

Mới đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vừa ký ban hành Thông tư 01/2017/TT-UBDT quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

quan ly, su dung, thanh quyet toan von chuong trinh 135, Thong tu 01/2017/TT-UBDT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tại Điều 14 Thông tư 01/2017/TT-UBDT quy định việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp được thực hiện  Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định 1722/QĐ-TTg theo Luật Ngân sách Nhà nước; các quy định do Bộ Tài chính, UBND tỉnh ban hành và các quy định liên quan.

Hằng năm, Ban Dân tộc xây dựng dự toán chi kinh phí quản lý, hỗ trợ các hoạt động kiểm tra giám sát, tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết thực hiện Chương trình, trình UBND tỉnh phê duyệt, đưa vào dự toán chi hằng năm của đơn vị. Ban Dân tộc hướng dẫn Phòng Dân tộc lập dự toán chi kinh phí quản lý Chương trình như đối với Ban Dân tộc trình UBND huyện phê duyệt. UBND tỉnh, UBND huyện có trách nhiệm bố trí, phân bổ cụ thể cho cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình.

Chú ý, đối với những địa phương có các công trình sử dụng nguồn vốn của Chương trình đang thi công dở dang trước khi Thông tư 01/2017/TT-UBDT có hiệu lực thì được sử dụng vốn của Chương trình giao theo kế hoạch hằng năm để tiếp tục thực hiện.

Bên cạnh đó, Thông tư 01/2017/TT-UBDT quy định việc kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình áp dụng theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-LĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 01/2017/TT-UBDT có hiệu lực từ 25/6/2017.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

98

Văn bản liên quan