Thông tư 01: Trình tự, thời hạn báo cáo Ngành Thi hành án Quân đội

Mới đây, Thông tư 01/2019/TT-BQP vừa được Bộ Quốc phòng ban hành quy định chế độ báo cáo công tác của Ngành Thi hành án Quân đội.

Theo đó, loại, trình tự, thời điểm và thời hạn báo cáo công tác của Ngành Thi hành án Quân đội được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 01/2019/TT-BQP, cụ thể như sau:

thi hanh an quan doi, bao cao, thong tu 01/2019/TT-BQP

Loại báo cáo: 03 loại

 • Báo cáo định kỳ gồm: Hằng tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng;

 • Báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề;

 • Báo cáo thống kê thi hành án dân sự.

Trình tự báo cáo

 • Phòng Thi hành án cấp quân khu báo cáo Tư lệnh quân khu và tương đương, báo cáo Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng;

 • Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

 • Phòng Thi hành án cấp quân khu, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng báo cáo cơ quan chức năng hoặc người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thời điểm lấy số liệu báo cáo:

 • Báo cáo tháng: Tính từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng và thực hiện 12 kỳ báo cáo trong năm nghiệp vụ;

 • Báo cáo 6 tháng: Tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến hết ngày 31 tháng 3 năm sau;

 • Báo cáo 9 tháng: Tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến hết ngày 30 tháng 6 năm sau;

 • Báo cáo 12 tháng: Tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến hết ngày 30 tháng 9 năm sau.

Thời hạn báo cáo

 • Phòng Thi hành án cấp quân khu báo cáo Tư lệnh quân khu và tương đương, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng trước ngày 03 của kỳ báo cáo kế tiếp;

 • Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng báo cáo Bộ Quốc phòng, cơ quan chức năng có thẩm quyền trước ngày 07 của kỳ báo cáo kế tiếp.

 • Đối với báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề và báo cáo thống kê thi hành án dân sự thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ của Phòng Thi hành án cấp quân khu, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 01/2019/TT-BQP có hiệu lực từu 25/02/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

58

Văn bản liên quan