Thông tư 02: Điều kiện để thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Đây là quy định đáng quan tâm được đề cập tại Thông tư 02/2013/TT-BNV của do Bộ Nội vụ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Theo đó, sáng lập viên thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ trước khi trình cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Điều 16 Nghị định 30/2012/NĐ-CP cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

sang lap vien quy tu thien, quy xa hoi, Thong tu 02/2013/TT-BNV

Hình minh họa (nguồn internet)

Thông tư 02 cũng quy định về nhân sự dự kiến là thành viên Hội đồng quản lý quỹ thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ trước khi bầu Hội đồng quản lý quỹ và trình cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Điều 16 Nghị định 30/2012/NĐ-CP công nhận. Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý quỹ.

Về quy định tạm đình chỉ sử dụng con dấu của quỹ đươc Thông tư 02/2013/TT-BNV quy định như sau:

  • Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định 30/2012/NĐ-CP quyết định tạm đình chỉ sử dụng con dấu của quỹ khi quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật.

  • Quỹ được tiếp tục sử dụng con dấu khi cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 02/2013/TT-BNV có hiệu lực từ 01/6/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

67

Văn bản liên quan