Thông tư 02: Phương thức, nội dung và kết quả làm việc của Hội đồng đánh giá

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 02/2015/TT-BKHCN Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư 02: Phương thức, nội dung và kết quả làm việc của Hội đồng đánh giá, Thông tư 02/2015/Tt-BKHCN

Thông tư 02: Phương thức, nội dung và kết quả làm việc của Hội đồng đánh giá (ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BKHCN quy định về phương thức, nội dung và kết quả làm việc của Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoc học và công nghệ cụ thể như sau:

1. Phương thức làm việc của Hội đồng đánh giá:

  • Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ. Các thành viên Hội đồng thảo luận công khai về nhiệm vụ được giao đánh giá, về ý kiến đánh giá của mình và không tiết lộ các thông tin làm việc của Hội đồng;

  • Tài liệu đánh giá và Báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia (nếu có) phải được cơ quan thực hiện đánh giá gửi đến các thành viên Hội đồng trước phiên họp ít nhất 03 ngày làm việc;

  • Phiên họp Hội đồng được tổ chức trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định thành lập Hội đồng và chỉ được tiến hành khi bảo đảm có mặt ít nhất 3/4 thành viên Hội đồng tham dự, trong đó có chủ tịch hoặc phó chủ tịch được ủy quyền; 02 ủy viên phản biện (ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo).

2. Nội dung làm việc của Hội đồng:

  • Hội đồng xem xét, thảo luận, phân tích các nội dung trong Hồ sơ; xem xét sản phẩm của kết quả thực hiện nhiệm vụ; Báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia đánh giá (nếu có);

  • Các thành viên hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; Thư ký Hội đồng tổng hợp và báo cáo kết quả;

  • Thư ký Hội đồng dự thảo biên bản đánh giá của Hội đồng. Hội đồng thảo luận để thống nhất từng nội dung kết luận và thông qua biên bản.

3. Kết quả họp Hội đồng:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng đánh giá đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận khi có ít nhất 3/4 thành viên tham dự phiên họp đồng ý cấp Giấy xác nhận và điểm trung bình của Hội đồng như sau:

  • Điểm trung bình của nhiệm vụ đạt trên 50 điểm;

  • Điểm trung bình của sản phẩm đạt trên 25 điểm.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng đánh giá không đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận khi không đáp ứng các điều kiện theo quy định nêu trên;

Đối với những kết quả thực hiện nhiệm vụ mà trong quá trình đánh giá Hội đồng xét thấy có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người thì báo cáo cơ quan thực hiện đánh giá và khuyến nghị tổ chức, cá nhân trước khi ứng dụng vào sản xuất và đời sống phải được thẩm định theo quy định tại Chương III Thông tư này.

Lưu ý Sau 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc phiên họp Hội đồng, biên bản đánh giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi về cơ quan thực hiện đánh giá.

Chi tiết xem tại Thông tư 02/2015/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 20/04/2015.

Ty Na

Gởi câu hỏi

27

Văn bản liên quan