Thông tư 02: Quy định về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 02/2015/TT-BKHCN Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư 02: Quy định về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN, thông tư 02/2015/TT-BKHCN

Thông tư 02: Quy định về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN (ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 02/2015/TT-BKHCN quy định cụ thể về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

1. Nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

 • Ý nghĩa của nhiệm vụ;

 • Cơ sở khoa học, nội dung và phương pháp thực hiện nhiệm vụ;

 • Giá trị khoa học của kết quả thực hiện nhiệm vụ;

 • Tác động và lợi ích mang lại đối với thực tiễn khi kết quả thực hiện nhiệm vụ được áp dụng;

 • Các nội dung khác phụ thuộc vào tính đặc thù của nhiệm vụ do Hội đồng quyết định.

2. Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

 • Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Sở Khoa học và Công nghệ) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của tổ chức có trụ sở chính đặt trên địa bàn tỉnh, thành phố hoặc cá nhân cư trú trên địa bàn tỉnh, thành phố;

 • Đối với những kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Sở Khoa học và Công nghệ không đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện việc đánh giá (chuyên gia chuyên ngành, các điều kiện kỹ thuật đánh giá sản phẩm) thì gửi hồ sơ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá.

3. Hồ sơ đề nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

 • Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ;

 • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo mẫu quy định và các tài liệu liên quan (bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm, báo cáo phân tích,..;

 • Các tài liệu khác (nếu có) liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ (giải thưởng về khoa học và công nghệ, hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, quyết định giao nhiệm vụ,...).

4. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Hình thức nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ lập 01 bộ hồ sơ và gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ.

Xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện những nội dung sau:

 • Xem xét hồ sơ và xác định các điều kiện tổ chức thực hiện việc đánh giá. Đối với những trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư này, Sở Khoa học và Công nghệ gửi công văn (kèm theo hồ sơ) đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện đánh giá, đồng thời thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết về cơ quan thực hiện đánh giá;

 • Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này. Trường hợp hồ sơ chưa đủ các tài liệu theo quy định, phải thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung trong thời hạn 30 ngày làm việc.

Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan thực hiện đánh giá đăng tải thông tin về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên trang thông tin điện tử của đơn vị trong thời hạn 10 ngày làm việc. Thông tin đăng tải bao gồm:

 • Thông tin chung về nhiệm vụ: tên nhiệm vụ; tổ chức, cá nhân đề nghị; lĩnh vực khoa học và công nghệ; dự kiến những tác động chính của kết quả nhiệm vụ;

 • Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá.

Lưu ýViệc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được thực hiện trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ cần được đo kiểm thì thời gian đo kiểm không được tính vào thời gian thực hiện đánh giá.

Chi tiết xem tại Thông tư 02/2015/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 20/04/2015.

Ty Na

Gởi câu hỏi

26

Văn bản liên quan